MTT Digital Kft – Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2018.10.17-től visszavonásig

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli
szerződésnek, magyar és angol nyelven íródik. A cég megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a az alábbi elérhetőségeken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjainnak (http://mtt.digital, http://mttakademia.hu, http://support.mtt.digital, http://adwordsblog.hu, http://kampanymester.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://mtt.digital/hu/aszf

 1. ADATAINK:
 • A szolgáltató neve: MTT Digital Kft.
 • A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1024
  Budapest Széll Kálmán tér 11.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való
  kapcsolattartásra szolgáló,
 • rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@mtt.digital
 • Telefonszáma: +36 20 236 3206
 • Cégjegyzékszám: 01-09-327229
 • Adószáma: 25503160-2-13
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
  Cégbírósága
 • A szerződés nyelve: magyar
 1. SZOLGÁLTATÁSAINK:

2.1. Média

2.1.1. Marketing stratégia

2.1.2. Médiatervezés és optimalizálás

2.1.3. Média vásárlás

2.1.3.1. Google tanácsadás: a Google rendszerének (Google Analytics, Search Console, TagManager, AdWords) használatával kapcsolatos tanácsadás. A Google AdWords hirdetési költségeit a Megrendelő közvetlenül a Google Ireland Limited (Dublin 4, Barrow Street Gordon House, Írország, adószám: IE6388047V) felé fizeti. A Megrendelő és a Google Ireland Limited közötti megállapodás feltételeit a Google Ireland üzleti szabályzata tartalmazza. Az MTT Digital Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a szaktanácsadáson kívül.

2.1.3.2. Facebook tanácsadás: a Facebook rendszerének használatával kapcsolatos tanácsadás. A Facebook hirdetési költségeit a Megrendelő közvetlenül a Facebook Ireland Limited (Dublin 2, Grand Canal Harbour, Grand Canal Square 4, Írország, adószám: IE9692928F) felé fizeti. A Megrendelő és a Facebook Ireland Limited közötti megállapodás feltételeit a Facebook Ireland üzleti szabályzata tartalmazza. Az MTT Digital Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a szaktanácsadáson kívül.

2.1.3.3. Bing, LinkedIn, Programmatic

2.1.3.4. TV, rádió, sajtó

2.1.3.5. Influencer

2.2  Kreatív

2.2.1. Arculattervezés

2.2.2. Social Media arculattervezés

2.2.3. Szövegírás, blog

2.2.4. Reklámtervezés, fotózás, filmforgatás

2.3. PR, Marketing, Oktatás

2.3.1. Merchandising, nyomdai marketing anyagok előkészítése

2.3.2. Natív tartalom gyártás, branded content-content stratégia

2.3.3. Sajtórendezvények

2.3.4. B2B rendezvénymarketing

2.3.5. Owned media fejlesztés

2.3.6. MTT Akadémia, szakmai oktatások

2.4. Ecommerce

2.4.1. CRM és marketing automatizálások

2.4.2. Email marketing, stratégia és automatizálás

2.4.3. UX tervezés, konverzió, optimalizálás

2.4.4. Keresőoptimalizálás, linképítés

2.4.5. Chatbot fejlesztés

2.4.6. Webshop kezelés, feed management

2.4.7. Webanalitika

2.4.8. Online marketing szoftverek

2.5. Informatika

2.5.1. ERP-CRM fejlesztés

2.5.2. Webshop fejlesztés, üzemeltetés

2.5.3. Webfejlesztés, kezelés

A fent említett szolgáltatások a továbbiakban együttesen: “Szolgáltatás”


 1. SZERZŐI ÉS HASONLÓ JOGOK


Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az MTT Digital Kft. általkészített, és Ügyfél részére átadott minden feljegyzés és dokumentum az MTT Digital Kft. kizárólagos szellemi tulajdona, és jelen szerződés megszűnése után is az marad. Az ÁSZF is saját szellemi terméknek minősül.
Az MTT Digital Kft. az Ügyfél részére átadott, vagy a megbízás teljesítése során keletkezett dokumentum feletti szerzői jogát fenntartja. Az Ügyfél köteles szigorúan bizalmasan kezelni a tudomására jutott, az MTT Digital Kft. által használt technológiákat, módszereket.

A szerzői jogvédelem alá eső termékek használati jogáról való lemondás esetében az MTT Digital Kft. -t díjázás illeti meg. A díj mértékét a Szolgáltatási szerződés tartalmazza.

 

 1. SZÁMLÁZÁS, TELJESÍTÉS IDŐPONTJA:


Egyéb megállapodás hiányában az elvégzett munkát az alábbiak szerint számlázzuk ki, melyről elektronikus számlát állítunk ki és emailben küldjük el a Megrendelőnek:

A pl: 3.1. kategóriába eső megbízások esetén az ÁFA szerinti teljesítés időpontja az ÁFA tv. 55- 56.§-a szerint kerül megállapításra, vagyis a teljesítés időpontja az ezen típusú megbízás elvégzésének időpontja.

A ________________- kategóriába eső megbízások esetén az ÁFA tv. 58.§-a szerinti határozott idejű elszámolást alkalmazzuk, vagyis az ÁFA tv szerinti teljesítési határidő megegyezik a fizetési határidővel.

A ________________-  kategóriába eső megbízások esetében a számla kibocsátására a munka lezárását követő _____ munkanapon belül kerül sor. A fizetési határidő – eltérő megegyezés hiányában – a számla kiállításától számított 8 nap.

A _________________- kategóriába eső megbízások esetében a számla kibocsátására a tárgyhónapot követő hónap 15 – ig kerül sor a tárgyhónapban teljesített szolgáltatások alapján. A fizetési határidő – eltérő megegyezés hiányában – a számla kiállításától számított 8 nap.

A ________________- kategóriába eső megbízások esetében a számla kibocsátására az ÁFA tv 164.§-ban szereplő gyűjtőszámla adta lehetőséget alkalmazzuk azzal, hogy a számla kibocsátására a tárgyhónapot követő hónap 15-ig (de naptári évente legalább egy alkalommal, december
hónapban) kerül sor a tárgyhónapban elvégzett munkát figyelembe véve. A fizetési határidő – eltérő megegyezés hiányában – a számla kiállításától számított 8 nap.

Számláinkhoz teljesítési igazolást mellékelünk (mindenkinek vagy csak kérésre?) azokról a szolgáltatásokról, amelyeket az adott számlázási időszakban az Ügyfeleink számára végeztünk.

Számláinkat elsősorban forintban állítjuk ki, de külön megállapodástól függően a számla pénzneme lehet EUR, GBP is. Az EUR-ról HUF-ra, HUF-ról az EUR-ra, illetve GBP-ről HUF-ra, illetve HUF-ról az GBP-re történő átszámítás a számla teljesítésének – illetve számla keltének, az ÁFA tv. 58.§
alá tartozó szolgáltatások esetében – időpontjában érvényes MNB árfolyamon történik.

Amennyiben a számla a határidő elteltével kiegyenlítetlen marad, fenntartjuk a jogot, hogy késedelmi kamatot számítunk fel, amelynek mértéke forintban kiállított számlák esetében éves szinten a mindenkori magyar jegybanki alapkamat kétszerese, míg euróban kiállított számlák esetében a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes EURIBOR
kétszerese.

 

 1. TITOKTARTÁS:

Az MTT Digital Kft. titoktartásra kötelezett, oly módon, hogy minden információt és adatot (továbbiakban „adat”) amelyeket az Ügyfél működésével kapcsolatban a rendelkezésünkre bocsát, illetve egyéb úton a munkavállalóink tudomására jut, szigorúan bizalmasan kezelünk, illetve
használunk fel. Az MTT Digital Kft. az adatokat kizárólag jelen szerződésben meghatározott célok eléréséhez használja fel, és harmadik fél számára nem teszi Hozzáférhetővé. Az Ügyfél kizárólag akkor jogosult bármilyen, az MTT Digital Kft. által nyújtott tanácsot vagy levelezést bármely harmadik fél részére bármely célból hozzáférhetővé tenni, amennyiben ahhoz az MTT Digital Kft., előzetesen írásban hozzájárul. Az Ügyfél elfogadja, hogy az MTT Digital Kft.-nek jogában áll az ügyfelet az MTT Digital Kft. ügyfeleként megnevezni ajánlataiban, marketing anyagaiban és más felekkel történő hasonló tartalmú levelezésben. Az MTT Digital Kft. mindamellett nem közöl semmilyen más információt az ügyfélről, csupán azt, hogy az Ügyfél Az MTT Digital Kft. ügyfele. Ez a korlátozás nem
vonatkozik az olyan információkra, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

Az MTT Digital Kft. vállalja, hogy a részére átadott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a szükséges mértékben, a feladat ellátásának céljából használja fel. Ügyfél kijelenti, hogy az általa átadott adatokat jogszerűen kezeli és azoknak az MTT Digital Kft. részére történő továbbítására jogosult.
Ügyfél hozzájárul, hogy az általa átadott adatokat az MTT Digital Kft. a feladat ellátásához szükséges mértékben kezelje, azokat nyilvántartásába felvegye, a feladat ellátásába bevont szakemberekhez, alvállalkozókhoz továbbítsa. Az Ügyfél által átadott adatok tekintetében harmadik személy által érvényesített bármely igény alól Ügyfél az MTT Digital Kft. -t mentesíti. Az Ügyfél eltérő utasítása hiányában az MTT Digital Kft. jogosult az Ügyfelet érintő feladat ellátása során egyéb tanácsadóival az Ügyfelet érintő kérdéseket, a jelen pont szerinti titoktartási korlátozás nélkül, megtárgyalni.

 

 1. ÜGYFELEINK KÖZREMŰKÖDÉSE:

Ahhoz, hogy színvonalas szolgáltatást nyújthassunk, szükségünk van Ügyfeleink együttműködésére az alábbiak vonatkozásában:

Ügyfeleink vállalják, hogy a munkánk elvégzéséhez szükséges valamennyi információt és adatot időben rendelkezésünkre bocsátják. Az MTT
Digital Kft. -t nem terheli felelősség olyan veszteség vagy kár vonatkozásában, amely abból ered, hogy az Ügyfél által nyújtott információra vagy
dokumentumokra támaszkodtunk illetve, hogy az Ügyféltől kapott információk vagy adatok pontatlanok vagy hibásak voltak. Ügyfeleink vállalják, hogy
alkalmazottaik rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy a munkánk elvégzéséhez szükséges információkat és adatokat részünkre biztosítsák.
Amennyiben munkánk végzése során egy-egy meghatározott munkatársuk segítsége szükséges, ezt külön rögzítjük a megállapodásban.

Amennyiben Ügyfeleink olyan harmadik személy szolgáltatásait is igénybe veszik, amelyek munkája az MTT Digital Kft. Kft. teljesítését befolyásolhatja, Ügyfeleink vállalják, hogy biztosítják a megfelelő információáramlást az MTT Digital Kft. és az ilyen harmadik személy között. Az MTT Digital Kft. nem vállal felelősséget a harmadik személy által készített munkák minősége, alkalmazhatósága vagy pontossága tekintetében, melyre az MTT Digital Kft.-nek támaszkodnia kell. Ellenkező írásos információ hiányában feltételezzük, hogy Ügyfeleink azon alkalmazottai, akiktől a megbízásokat kapjuk, rendelkeznek a megfelelő hatáskörrel Ügyfeleink képviseletére.

 

 1. KÖZREMŰKÖDŐK, ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSA:

Az MTT Digital Kft. jelen szerződésben foglaltak ellátásához – eltérő megegyezés hiányában – jogosult közreműködőt, alvállalkozót igénybe venni. Ebben az esetben az MTT Digital Kft. a bevont közreműködő, alvállalkozó magatartásáért, mint sajátjáért felel.

 

 1. KOMMUNIKÁCIÓ:

Írásban, elektronikus levél formájában, telefonon keresztül. Az elektronikus adatátvitel biztonsága és hibamentessége nem garantálható és előfordulhat, hogy az így továbbított információt lehallgatják, az megsérül, továbbá egyéb sérülést szenved, vagy használata nem már tekinthető biztonságosnak. Mindkét fél tudomásul veszi, hogy az elektronikus adatátvitel teljes biztonságát egyetlen rendszer vagy eljárás sem garantálja. A felek vállalják, hogy az elektronikus adatátvitelt megelőzően minden, üzletileg indokolt eljárást megtesznek a vírusellenőrzés érdekében. A felek az elektronikus kommunikáció tekintetében saját rendszereik és érdekeik védelméért tartoznak felelősséggel és a másik félnek az elektronikus kommunikációval kapcsolatban vagy az annak alapján végzett tevékenységből kifolyólag felmerülő hibákért és károkért felelősséget nem vállalnak.

 

 1. AZ ELÁLLÁS JOGA:

A Megrendelő a megrendelést kizárólag a Szolgáltatás megkezdését megelőzően, csak írásban vonhatja vissza (szerződéstől elállás), amely esetben a megrendelésben meghatározott vállalkozói díj 100%-ának megfelelő összeget köteles bánatpénz jogcímén az MTT Digital Kft. – nek fizetni.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

A Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő jogvita esetén kikötik a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. A PANASZKEZELÉS RENDJE:

Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. A Szolgáltató az elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

 1. ADATVÉDELEM:

A Megrendelő aláírásával elismeri, hogy az MTT Digital Kft. weboldalán (http://www.mtt.digital) közzétett adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette és elfogadta. Az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelés módjához hozzájárul. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat a Felek tudomásul veszik, és ezeket a Megrendelés aláírásával feltétel nélkül elismerik. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződési feltételek az MTT Digital Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) minősülnek, amelyet az MTT Digital Kft. több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik Fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://mtt.digital/hu/adatvedelem